Skip to Content Contact Us
מבוא
1. אתר  “https://www.sapporo.co.il” מהווה אתר מסחר אלקטרוני הנותן שירותים לרכישת מוצרים ובפרט תכשיטים (  להלן: “האתר” ; “השירות” בהתאמה).
2. בכל מקום בתנאי השימוש בו ייכתב “האתר”, הכוונה תהא גם לעמוד האינסטגרם SAPPORO עבור מכשירי הסלולאר.
3. מסחר באתר כפוף לתנאי השימוש שיפורטו להלן ( להלן: “תנאי השימוש”), וכן לדיני הפרטיות ושאר הדינים הקבועים בחוק ובפסיקה.
4. מובהר, כי עצם השימוש באתר, ובפרט, אקט הרכישה, כמוהו כהסכמה מכללא למכלול התנאים שיפורטו להלן. ככל שאינך מסכים/ה למי מהתנאים שלהלן, הינך מתבקש להימנע מביצוע רכישה באמצעות האתר.
5. מפעיל האתר מנהל את מותג “SAPPORO”
6. השימוש באתר כחוק בלבד, ומותר למשתמשים בעלי כשרות משפטית לעשות בו שימוש, וככל שמדובר בתאגיד, השימוש מותר ליחידי התאגיד בתנאי כי אלו בעלי כשרות משפטית כאמור.
7. מטרת תנאי השימוש הינה להבהיר את היחסים בין מפעיל האתר לבין כל אדם ו/או ישות, הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותי המפעיל. שימוש באתר מהווה הסכמה מצידך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם.
8. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעיל. מוסכם ומובהר כי המפעיל לא יהא אחראי כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש צד ג’, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש צד ג’, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעיל.
9. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעיל. פרסום ע”י צד שלישי באתר, ככל שיופיע, אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעיל לגבי נכונות או כדאיות השירות המוצע ו/או המוצרים המפורסמים על ידי צד שלישי כאמור.
10. הגישה לאתר והשימוש כיום הינה ללא עלות, אך המפעיל שומר לעצמו את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע כי שימוש באתר ובשירות, בין אם בחלקים ממנו ובין באופן מלא, יהיה כרוך בתשלום ובתוך זאת שומר המפעיל על זכותו לשלב מרכיבים נוספים באתר אשר עשויים להיות כפופים לתשלום מצד המשתמש.
11. בהיעדר הסכמה לכל תנאי השימוש, אינך רשאי לעשות שימוש באתר והמפעיל שומר על זכותו להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
12. תנאי השימוש קובעים את גישתך לאתר ואלו יחולו על כל שימוש שתעשה בו לרבות שימוש במידע, תכנים ושירותים המופיעים בו במישרין ובעקיפין וכן על כל מסירת מידע, ואלו מהווים את הבסיס המשפטי להתקשרות צרכנית במסגרת יחסי המסחר.
13. המפעיל שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד ו/או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, וכן את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד שימושך באתר.
14. בנסיבות אלו,  ואף אם מדובר ברכישה חוזרת, ובטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב, לרבות מדיניות הפרטיות.
15. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
16. תנאי שימוש הללו מהווים את בסיס ההתקשרות בין הצדדים, ומשכך בטלים הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה.
17. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.
18. מובהר בזאת כי המפעיל רשאי לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואה או בחלקה לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות בשל כך, ובלבד שהמפעיל עמד במלוא התחייבויותיו בקשר עם הזמנות שבוצעו בטרם הופסקה הפעילות.
19. השירות באתר פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות רכישת מוצרים בכל עת. עם זאת יכול שהאתר יושבת עקב כוח עליון ו/או כל סוג תקלות שאינן בשליטת המפעיל ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות – לגבי כל אלו  לא תעמודנה למשתמש כל טענה כנגד המפעיל.
20. INFO – ניתן ליצור קשר עם המפעיל באחת מדרכי ההתקשרות המופיעות באתר תחת לשונית יצירת קשר. מעת לעת ייתכנו שינויים בפרטי ההתקשרות על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל מבלי שיתחייב להודיע על כך בטרם השינוי.
הגדרות
21. “התוכן” משמעותו האתר, מידע על מוצרים, הדפים המקוונים, הסיווג, סידור והצגת המידע וכל צורת המחשה אחרת.
22. “המוצרים” – התכשיטים עשויים מנחושת או חומרים מתכתיים אחרים ומצופים בשכבה דקה של רודיום או זהב. רובם משובצים באבני זירקוניה.
23. “השירות” משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעיל מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
24. “באגים באתר” משמעותן כל הפרעה באשר היא בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתו הישירה של המפעיל.
25. “משתמש/מזמין” משמעותו, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידי המפעיל לעשות שימוש בשירות וכן מי מטעמך בכפוף לעמידתם בתנאי השימוש.
רכישת מוצרים באתר
26. באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים אותם רשאי המפעיל בכל עת לשנות ו/או לחדש ו/או להפסיק את מכירתם של מוצרים, בחלקם או במלואם, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי ליתן למשתמש הודעה מוקדמת בעניין. המפעיל רשאי לבטל הזמנה ולזכות את הלקוח ע״פ שיקולו גם לאחר אישור ההזמנה.
27. לצד כל מוצר מופיע התמחור שלו, כאשר ברירת המחדל הינה כי המחיר כולל מע”מ – אלא אם צוין אחרת. כל הזמנה נארזת בשקית קטיפה אחת לכל ההזמנה, כל תכשיט נארז בשקית ניילון קטנה ממותגת. במידה והלקוחה מעוניינת לארוז כל תכשיט באריזה נפרדת עליה לרכוש אריזות דרך קטגוריית הקופסאות באתר.
28. בכל מקום בו הרכישה היא של מקבץ מוצרים יהיה מחירם אשר יהיה – התמחור הפרטני של מוצר יתקבל בחלוקה המחיר הכולל בכמות המוצרים כך שבכל מקרה לא יתומחר מוצר שעלותו גבוהה מ – 50 (חמישים) שקלים חדשים.
29. המפעיל רשאי לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד אישור ההזמנה על ידי המשתמש ולא מועד ההוספה לסל הקניות.
30. המפעיל עושה את מירב המאמצים שכל מוצר יקבל את התאור המפורט ביותר – בין אם במלל ובין אם בתמונות ו/או בכל אמצעי אחר ומכל מקום, כל המצגים המופיעים באתר נכונים ומדוייקים וככל שיתגלו טעויות הרי שאלו בוצעו בתום לב ויתוקנו מיד בסמוך לאחר גילוי הטעות.
31. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי מראה המוצר המופיע על הצג המחשב ו/או של מכשירכם עלול להיות שונה מהמראה בפועל וזאת עקב הבדלים הנובעים, בין השאר, מהגדרות התצוגה ואיכות המסך.
32. למען הסר ספק מובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצורך המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ומשכך לא תקום כל טענה כלפי המפעיל בקשר עם שינויים מינוריים מכל הטעמים שלעיל, ובכלל, בין המוצר המוצג לבין זה שנתקבל.
33. מכיוון שמלאי המוצרים משתנה מעת לעת, ייתכן שמוצר מוזמן לא יהיה זמין במלאי של המפעיל בעת ההזמנה. במצב זה המפעיל שומר על הזכות שלא לספק למזמין את המוצר תוך יצירת קשר טלפוני עמו קשר בתוך זמן סביר ויודיע לו על אי זמינות המוצר במלאי של המפעיל, מבלי שתהיה למשתמש כל טענה נגדו בשל כך, ויהא רשאי להציע לו מוצר חלופי הנמצא במלאי.
34.  באם המזמין חוייב על מוצר שאינו במלאי, יתבצע זיכוי מלא.
35. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה ובכפוף להוראות הדין, המפעיל שומר על זכותו במקרים מסוימים לבטל הזמנה שבוצעה ואושרה לרבות, אך לא רק, במידה שתימצא טעות בפרטי המוצר הנוגעים למאפייניו ומחירו כפי שהופיעו באתר וכן במידה שיתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או תוך פגיעה בצדדים שלישיים. במקרה כאמור יכול שהמפעיל לא יספק למזמין את המוצר ויודיע לו על כך ובאם חוייב אזי יוחזר מלוא הסכום.
36. ככלל רכישה סיטונאית אסורה באתר אולם כל מקרה ייבחן באופן פרטני וככל שהזמנה לא תאושר מהטעם הנ”ל,  ניתן לפנות אל המפעיל טלפונית ולהסדיר את תנאי הרכישה המבוקשת ככל שיהיו הסכמות.
37. אין כפל קופונים/ מבצעים באתר.
38. מחירי המוצרים באתר אינם בהכרח זהים למחירי המוצרים בכל פלטפורמה אחרת בה יבחר המפעיל לפרסם את מוצריו, אולם אין בכך כדי לגרוע מסופיות התמחור בקשר עם רכישה שתבוצע באתר. לא ניתן לבצע רכישה עם יותר מקופון אחד, לא ניתן לבצע רכישה עם קופון על פריט בהנחה/ גיפט קארד.
אופן ביצוע הזמנה, תשלום, ואספקה למזמין
39. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (בכפוף לאישור חברת האשראי) ו/או בכל דרך אחרת שיבחר המפעיל. המפעיל רשאי לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי ליתן הודעה מוקדמת על כך.
40. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה יכול שתיעשה באמצעות שליח לכתובת אותה הקליד המזמין בעת ביצוע הרכישה בכפוף לאזורי המשלוח כפי שאלה יופיעו באתר מעת לעת. המפעיל רשאי לשנות את דרכי האספקה ו/או את אזורי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
41. עם הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בעלות אשר מופיעה באתר, ככל שתהא קיימת עלות בהתאם לעידכונים בנוגע למשלוחים חינם מעל לסכום נקוב, ודמי משלוח אלו יתווספו לעלות ההזמנה הכוללת של המוצרים. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
42. יובהר כי במידה ויחולו מיסים על המשלוח לרבות, אך לא רק, מיסי ייבוא או תשלומי מכס, המזמין יישא בעלויות מבלי שיהיו לו טענות נגד המפעיל בשל כך.
43. מבלי לגרוע מהאמור להלן, יובהר כי שירות המשלוחים יכול שיינתן על ידי צד שלישי אשר אינו בשליטת המפעיל ולא באחריותו. על כן המפעיל לא יהא אחראי בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי צד שלישי אשר יספק את שירות השליחים כמפורט לעיל, לרבות נזק הנובע מרשלנות של הצד השלישי.
44. מכיוון שמדובר בשירות שאיננו בשליטת המפעיל ו/או באחריותו, ייתכנו עיכובים במועד האספקה עקב סיבות שאינן בשליטת המפעיל, ובכלל זאת, בשל כוח עליון, מצב בטחוני, מזג אוויר, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו’), וכן מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’) וכן עיכובים הנובעים משביתות – לגבי כל אלו – למזמין לא יהיו טענות נגד המפעיל בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו כל עוד האספקה תתבצע בתוך זמן סביר ביחס לנסיבות העיכוב.
45. במידה שבעת אספקת המוצרים, המזמין לא יאותר על ידי השליח, חרף תיאום מראש, המוצר לא יסופק למזמין, והמזמין יצטרך לתאם עם שירות הלקוחות מועד חלופי לאספקת המוצרים. באם המזמין יתאם משלוח נוסף, יחויב המזמין בדמי משלוח בשנית בנוסף לדמי המשלוח אשר שולמו על ידו על אף שהמוצרים לא סופקו לו.
46. על אף האמור לעיל ובהתאם למדיניות ושיקול דעתו של השליח, ייתכן שהמזמין יהיה רשאי לאשר לשליח להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות, אך לא רק, בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו). עם זאת יובהר כי ככל שהמזמין יאשר זאת, המזמין מסכים כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה ועל המפעיל לא תחול כל אחריות בעניין.
47. המפעיל אינו אחראי לעיכובים שאינם בשליטתו ו/או שמקורם במזמין, ובכלל זאת, כתוצאה מקשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות המפעיל לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.
48. אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתו של המפעיל.
שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים
54. כאמור, מזמין אשר מעוניין לשנות את הזמנתו באופן של הוספת מוצרים חדשים ישלם בעדם את המחיר הנקוב במועד שינוי ההזמנה, ככל שמתאפשר ו/או שיתאפשר לשנות הזמנה קיימת לאחר אישורה, ולא את המחיר שננקב במועד ההזמנה הראשונה.
55. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם המפעיל ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין ישקול המפעיל את הטעמים ויעביר החלטתו למזמין בנוגע לביטול העסקה כנגד השבת המוצרים.
56. על המזמין לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. ככל שישנה אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (למשל הכמות שהתקבלה אינה תואמת את הכמות שהוזמנה), על המזמין להודיע למפעיל בתוך 24 שעות ממועד קבלת המשלוח. ככל שהמזמין לא הודיע למפעיל במועד האמור, יראו את המזמין כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמין לא יהיו טענות נגד המפעיל בשל כך.
אחריות למוצרים
57. המפעיל מקפיד, כי המוצרים המוצעים על ידו באתר יהיו באיכות טובה  בכפוף לאופן השימוש כמופיע ברובריקת “שאלות ותשובות” באתר.
58. המפעיל אינו היצרן של המוצרים ומשכך אינו מספק אחריות לזמן קצוב ממועד הרכישה, אלא אך ורק על פי חוק כמופרט לעיל.
59. ככלל אין אחריות על התכשיטים, מדובר בתכשיטי אופנה מוזלים שנועדו לרצות את הלקוחות.
60. אין אחריות על תכשיט שנקרע/ התפרק או על ציפוי שדהה/ השחיר מכל סיבה שהיא ובפרט כתוצאה משימוש שאינו לפי ההנחיות הכתובות באתר או כל שינוי שחל בתכשיט.
61. אין אחריות על שיבוץ של האבנים שנפגם.
62. אין אחריות על המוצר כתוצאה משימוש שגוי במוצר.
63. המפעיל לא יישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר.
64. הנתונים והמידע המופיעים על גבי המוצרים ובאתר ניתן לעתים על ידי צדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, יצרנים, ספקים ו/או יבואנים, ועל כן המפעיל לא יישא בכל אחריות בנוגע לנתונים והמידע על המוצרים כאמור לעיל ככל ואלה לא מוצרים שיוצרו על ידה.
65. המפעיל עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא כי המידע על המוצרים המופיעים באתר יתאים למוצר הנמכר. עם זאת לעתים ייתכנו טעויות בתום לב בנוגע לפרטים ולמידע על המוצרים כמופיע באתר, ועל כן טרם צריכת המוצר יש לקרוא בעיון את פרטיו של כל מוצר. ככל שסופק לך מוצר שאינו תואם את הניראות ו/או תיאור המוצר באתר – הנך מוזמן לפנות אל שירות הלקוחות להמשך טיפול.
 קניין רוחני
66. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של המפעיל.
67. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם המפעיל.
68. מלוא הזכויות הקנייניות בתקנון זה שייכות “לגילעד כהן משרד עורכי דין” – אין לשכפל או להעתיק חלק או את מלוא התקנון מבלי לקבל אישור מפורש ובכתב מעו”ד כהן והשימוש במיזכר תנאי השימוש נועד באופן בלעדי לאתר SAPPORO ומשכך אין להשתמש בתוכנו עבור שום אתר אחר.
 דיני פרטיות
69. דיני פרטיות הינם ערך עליון עבור המפעיל, ומשכך כל הפעולות שמבצע המפעיל מפוקחות בהתאם לחוק הגנת פרטיות והדין הנלווה.
70. רישום משתמש מצריך יצירת שם משתמש וסיסמא לרבות ציון פרטי התקשרות ובלעדי פרטים הללו   עם רישום המשתמש באתר, יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה וכן לספק פרטי התקשרות שונים. ככל שפרטי המשתמש יישמרו במערכת ועל ההתקן ממנו מבוצעת הרכישה, על המשתמש לדאוג להגן על פרטים אלו ולא תישמע כל טענה לפיה צד שלישי עשה שימוש בפרטים , לרבות פרטי האשראי, לצורך ביצוע עסקה עליה המשתמש לכאורה כלל לא ידע.
71. למען הסר ספק, אתר המפעיל עושה שימוש בפלטפורמת רכישה מאובטחת לצורך שמירה על פרטיות המשתמש באבטחת המידע בביצוע הרכישה.
 סמכות שיפוטית
72. תנאי השימוש באתר חוסים תחת דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך שיתגלע על בסיס ההתקשרות המסחרית, יוכרע בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.
פרטי החברה: 516612009.
טל תכשיטים אונליין בע”מ.
רחוב התעשיה, תל אביב.

 

Back top top
דילוג לתוכן